Rozeznanie rynku na: Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów z matematyki na letnim obozie matematycznym w projekcie „Młodzieżowe Uniwersytety Matematyczne”


W ramach procedury rozeznania rynku oraz w celu oszacowania wartości planowanego zamówienia, w ramach realizowanego projektu „Młodzieżowe Uniwersytety Matematyczne”, realizowanego w ramach PO KL, Priorytet III współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Uniwersytet Rzeszowski zwraca się z prośbą o przesłanie wstępnej kalkulacji ceny oferowanej przez Państwa na Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów z matematyki na letnim obozie matematycznym w projekcie „Młodzieżowe Uniwersytety Matematyczne” zgodnie z zamieszczonym załącznikiem.

WIĘCEJ


Rozeznanie rynku na: organizację letniego obozu matematycznego


W ramach procedury rozeznania rynku oraz w celu oszacowania wartości planowanego zamówienia, w ramach realizowanego projektu „Młodzieżowe Uniwersytety Matematyczne”, realizowanego w ramach PO KL, Priorytet III współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Uniwersytet Rzeszowski zwraca się z prośbą o przesłanie wstępnej kalkulacji ceny oferowanej przez Państwa na organizację letniego obozu matematycznego dla 90 uczniów i 10 nauczycieli zgodnie z zamieszczonym załącznikiem.

WIĘCEJ


Rozeznanie rynku na: wykonanie usługi oceny prac konkursowych złożonych z testów i zadań otwartych w ramach konkursów „I Ty zostaniesz Pitagorasem – MUM” i „I Ty zostaniesz Euklidesem”


W ramach procedury rozeznania rynku oraz w celu oszacowania wartości planowanego zamówienia, w ramach realizowanego projektu „Młodzieżowe Uniwersytety Matematyczne”, realizowanego w ramach PO KL, Priorytet III współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Uniwersytet Rzeszowski zwraca się z prośbą o przesłanie wstępnej kalkulacji ceny oferowanej przez Państwa na realizację usługi oceny prac konkursowych złożonych z testów i zadań otwartych w ramach konkursów „I Ty zostaniesz Pitagorasem – MUM” i „I Ty zostaniesz Euklidesem” realizowanych w ramach projektu Młodzieżowe Uniwersytety Matematyczne, zgodnie z zamieszczonym załącznikiem.

WIĘCEJ


Rozeznanie rynku na: zakup nagród (słuchawek) dla finalistów


W ramach procedury rozeznania rynku oraz w celu oszacowania wartości planowanego zamówienia, w ramach realizowanego projektu „Młodzieżowe Uniwersytety Matematyczne”, realizowanego w ramach PO KL, Priorytet III współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Uniwersytet Rzeszowski zwraca się z prośbą o przesłanie wstępnej kalkulacji ceny oferowanej przez Państwa na zakup nagród (słuchawek) dla finalistów zgodnie z zamieszczonym załącznikiem.

WIĘCEJ


Rozeznanie rynku na: usługę szkoleniową w zakresie prowadzenia warsztatów „Trening przed maturą”


W ramach procedury rozeznania rynku oraz w celu oszacowania wartości planowanego zamówienia, w ramach realizowanego projektu „Młodzieżowe Uniwersytety Matematyczne”, realizowanego w ramach PO KL, Priorytet III współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Uniwersytet Rzeszowski zwraca się z prośbą o przesłanie wstępnej kalkulacji ceny oferowanej przez Państwa na usługę szkoleniową w zakresie prowadzenia warsztatów „Trening przed maturą” zgodnie z zamieszczonym załącznikiem.

WIĘCEJ


Zapytanie ofertowe


Zapraszenie do złożenia oferty na: opracowania, wykonania i dostawę łącznie 1100 kompletów materiałów seminaryjnych dla uczestników seminariów realizowanych w ramach projektu pn. „Młodzieżowe Uniwersytety Matematyczne” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

WIĘCEJ


Rozeznanie rynku na: obsługę seminariów dla nauczycieli i konkursów


W ramach procedury rozeznania rynku oraz w celu oszacowania wartości planowanego zamówienia, w ramach realizowanego projektu „Młodzieżowe Uniwersytety Matematyczne”, realizowanego w ramach PO KL, Priorytet III współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Uniwersytet Rzeszowski zwraca się z prośbą o przesłanie wstępnej kalkulacji ceny oferowanej przez Państwa na obsługę uczestników seminariów metodycznych dla nauczycieli i konkursów zgodnie z zamieszczonym załącznikiem.

WIĘCEJ


Rozeznanie rynku na: wyżywienie uczestników seminarium i konkursów


W ramach procedury rozeznania rynku oraz w celu oszacowania wartości planowanego zamówienia, w ramach realizowanego projektu „Młodzieżowe Uniwersytety Matematyczne”, realizowanego w ramach PO KL, Priorytet III współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Uniwersytet Rzeszowski zwraca się z prośbą o przesłanie wstępnej kalkulacji ceny oferowanej przez Państwa na dostawę wyżywienia dla uczestników seminariów metodycznych dla nauczycieli i konkursów dla uczniów zgodnie z zamieszczonym załącznikiem.

WIĘCEJ


Rozeznanie rynku na: Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów z matematyki na letnim obozie matematycznym w projekcie „Młodzieżowe Uniwersytety Matematyczne”


W ramach procedury rozeznania rynku oraz w celu oszacowania wartości planowanego zamówienia, w ramach realizowanego projektu „Młodzieżowe Uniwersytety Matematyczne”, realizowanego w ramach PO KL, Priorytet III współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Uniwersytet Rzeszowski zwraca się z prośbą o przesłanie wstępnej kalkulacji ceny oferowanej przez Państwa na Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów z matematyki na letnim obozie matematycznym w projekcie „Młodzieżowe Uniwersytety Matematyczne” zgodnie z zamieszczonym załącznikiem.

WIĘCEJ


Zapytanie


W ramach procedury rozeznania rynku w celu oszacowania wartości planowanego zamówienia w trybie z wolnej ręki zgodnie z art. 67 ust.1 pkt. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Dz.U z 2004r. numer 19 poz. 177 z późniejszymi zmianami, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, zwraca się z zapytaniem o przedstawienie oferty cenowej dotyczącej wykonania zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym zapytaniu dotyczącym: przygotowania i wygłoszenie dwóch prelekcji dla uczestników seminarium (nauczycieli prowadzących zajęcia) w ramach projektu pn. „Młodzieżowe Uniwersytety Matematyczne” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.3. Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie 3.3.4 Modernizacja treści i metod kształcenia – projekty konkursowe współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy o dofinansowanie numer UDA- POKL.03.03.04-00-218/09-02.

WIĘCEJ


Zapytanie


W ramach procedury rozeznania rynku w celu oszacowania wartości planowanego zamówienia w trybie z wolnej ręki zgodnie z art. 67 ust.1 pkt. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Dz.U z 2004r. numer 19 poz. 177 z późniejszymi zmianami, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, zwraca się z zapytaniem o przedstawienie oferty cenowej dotyczącej wykonania zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym zapytaniu dotyczącym: przygotowania i wygłoszenie dwóch prelekcji dla uczestników seminarium (nauczycieli prowadzących zajęcia) w ramach projektu pn. „Młodzieżowe Uniwersytety Matematyczne” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.3. Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie 3.3.4 Modernizacja treści i metod kształcenia – projekty konkursowe współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy o dofinansowanie numer UDA- POKL.03.03.04-00-218/09-02.

WIĘCEJ


Zapytanie


W ramach procedury rozeznania rynku w celu oszacowania wartości planowanego zamówienia w trybie z wolnej ręki zgodnie z art. 67 ust.1 pkt. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Dz.U z 2004r. numer 19 poz. 177 z późniejszymi zmianami, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, zwraca się z zapytaniem o przedstawienie oferty cenowej dotyczącej wykonania zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym zapytaniu dotyczącym: przygotowania i wygłoszenie dwóch prelekcji dla uczestników seminarium (nauczycieli prowadzących zajęcia) w ramach projektu pn. „Młodzieżowe Uniwersytety Matematyczne” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.3. Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie 3.3.4 Modernizacja treści i metod kształcenia – projekty konkursowe współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy o dofinansowanie numer UDA- POKL.03.03.04-00-218/09-02.

WIĘCEJ


Rozeznanie rynku na: Dostawę programu komputerowego lub pakietu programów komputerowych do komputerowego wspomagania nauczania matematyki ze szczególnym uwzględnieniem geometrii, w ilości 177 sztuk licencji(pomoce dydaktyczne dla szkół)


W ramach procedury rozeznania rynku oraz w celu oszacowania wartości planowanego zamówienia, w ramach realizowanego projektu „Młodzieżowe Uniwersytety Matematyczne”, realizowanego w ramach PO KL, Priorytet III współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Uniwersytet Rzeszowski zwraca się z prośbą o przesłanie wstępnej kalkulacji ceny oferowanej przez Państwa na dostawę programu komputerowego lub pakietu programów komputerowych do komputerowego wspomagania nauczania matematyki ze szczególnym uwzględnieniem geometrii, w ilości 177 sztuk licencji (pomoce dydaktyczne dla szkół) zgodnie z zamieszczonym załącznikiem.

WIĘCEJ


Zapraszenie do złożenia oferty na przeprowadzenie usługi audytu projektu pn. „Młodzieżowe Uniwersytety Matematyczne”


Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie usługi audytu projektu „Młodzieżowe Uniwersytety Matematyczne” realizowanego przez Uniwersytet Rzeszowski w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim i Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Chełmie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.3. Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie 3.3.4. Modernizacja treści i metod kształcenia–projekty konkursowe.

WIĘCEJ


Rozeznanie rynku na: wykonanie usługi oceny prac konkursowych złożonych z testów i zadań otwartych w ramach konkursów „I Ty zostaniesz Pitagorasem – MUM” i „I Ty zostaniesz Euklidesem”


W ramach procedury rozeznania rynku oraz w celu oszacowania wartości planowanego zamówienia,w ramach realizowanego projektu „Młodzieżowe Uniwersytety Matematyczne”, realizowanego w ramach PO KL, Priorytet III współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Uniwersytet Rzeszowski zwraca się z prośbąo przesłanie wstępnej kalkulacji ceny oferowanej przez Państwa na realizację usługi oceny prac konkursowych złożonych z testów i zadań otwartych w ramach konkursów „I Ty zostaniesz Pitagorasem – MUM” i „I Ty zostaniesz Euklidesem” realizowanych w ramach projektu Młodzieżowe Uniwersytety Matematyczne, zgodnie z zamieszczonym załącznikiem.

WIĘCEJ


Rozeznanie rynku na:dostawę odtwarzaczy MP3


W ramach procedury rozeznania rynku oraz w celu oszacowania wartości planowanego zamówienia,w ramach realizowanego projektu „Młodzieżowe Uniwersytety Matematyczne”, realizowanego w ramach PO KL, Priorytet III współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Uniwersytet Rzeszowski zwraca się z prośbąo przesłanie wstępnej kalkulacji ceny oferowanej przez Państwa na dostawę odtwarzaczy MP3 zgodnie z zamieszczonym załącznikiem.

WIĘCEJ


Zapytanie


W ramach procedury rozeznania rynku w celu oszacowania wartości planowanego zamówienia w trybie z wolnej ręki zgodnie z art. 67 ust.1 pkt. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Dz.U z 2004r. numer 19 poz. 177 z późniejszymi zmianami, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, zwraca się z zapytaniem o przedstawienie oferty cenowej dotyczącej wykonania zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym zapytaniu dotyczącym: przygotowania i wygłoszenie dwóch prelekcji dla uczestników seminarium (nauczycieli prowadzących zajęcia) w ramach projektu pn. „Młodzieżowe Uniwersytety Matematyczne” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.3. Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie 3.3.4 Modernizacja treści i metod kształcenia – projekty konkursowe współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy o dofinansowanie numer UDA- POKL.03.03.04-00-218/09-02.

WIĘCEJ


Zapytanie


W ramach procedury rozeznania rynku w celu oszacowania wartości planowanego zamówienia w trybie z wolnej ręki zgodnie z art. 67 ust.1 pkt. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Dz.U z 2004r. numer 19 poz. 177 z późniejszymi zmianami, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, zwraca się z zapytaniem o przedstawienie oferty cenowej dotyczącej wykonania zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym zapytaniu dotyczącym: przygotowania i wygłoszenie dwóch prelekcji dla uczestników seminarium (nauczycieli prowadzących zajęcia) w ramach projektu pn. „Młodzieżowe Uniwersytety Matematyczne” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.3. Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie 3.3.4 Modernizacja treści i metod kształcenia – projekty konkursowe współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy o dofinansowanie numer UDA- POKL.03.03.04-00-218/09-02.

WIĘCEJ


Zapytanie


W ramach procedury rozeznania rynku w celu oszacowania wartości planowanego zamówienia w trybie z wolnej ręki zgodnie z art. 67 ust.1 pkt. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Dz.U z 2004r. numer 19 poz. 177 z późniejszymi zmianami, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, zwraca się z zapytaniem o przedstawienie oferty cenowej dotyczącej wykonania zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym zapytaniu dotyczącym: przygotowania i wygłoszenie dwóch prelekcji dla uczestników seminarium (nauczycieli prowadzących zajęcia) w ramach projektu pn. „Młodzieżowe Uniwersytety Matematyczne” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.3. Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie 3.3.4 Modernizacja treści i metod kształcenia – projekty konkursowe współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy o dofinansowanie numer UDA- POKL.03.03.04-00-218/09-02.

WIĘCEJ


Rozeznanie rynku na:organizację cateringu dla uczestników seminarium i konkursów


W ramach procedury rozeznania rynku oraz w celu oszacowania wartości planowanego zamówienia,w ramach realizowanego projektu „Młodzieżowe Uniwersytety Matematyczne”, realizowanego w ramach PO KL, Priorytet III współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Uniwersytet Rzeszowski zwraca się z prośbąo przesłanie wstępnej kalkulacji ceny oferowanej przez Państwa na dostawę wyżywienia dla uczestników seminariów (nauczycieli) i konkursów(uczniowie) zgodnie z zamieszczonym załącznikiem.

WIĘCEJ


Rozeznanie rynku na:obsługę uczestników seminarium i konkursów


W ramach procedury rozeznania rynku oraz w celu oszacowania wartości planowanego zamówienia,w ramach realizowanego projektu „Młodzieżowe Uniwersytety Matematyczne”, realizowanego w ramach PO KL, Priorytet III współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Uniwersytet Rzeszowski zwraca się z prośbąo przesłanie wstępnej kalkulacji ceny oferowanej przez Państwa na obsługę uczestników seminariów (nauczycieli) i konkursów(uczniowie) zgodnie z zamieszczonym załącznikiem.

WIĘCEJ


Rozeznanie rynku na:organizację letniego obozu matematycznego


W ramach procedury rozeznania rynku oraz w celu oszacowania wartości planowanego zamówienia,w ramach realizowanego projektu „Młodzieżowe Uniwersytety Matematyczne”, realizowanego w ramach PO KL, Priorytet III współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Uniwersytet Rzeszowski zwraca się z prośbąo przesłanie wstępnej kalkulacji ceny oferowanej przez Państwa na organizację letniego obozu matematycznego dla 90 uczniów i 10 nauczycieli zgodnie z zamieszczonym załącznikiem.

WIĘCEJ


ZAPYTANIE OFERTOWE


Uniwersytet Rzeszowski z siedzibą: 35-959 Rzeszów, ul. Rejtana 16c, zwraca się z zapytaniem o przedstawienie oferty dotyczącej wykonania zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym dotyczącym:opracowania, wykonania i dostawę łącznie 1100 kompletów materiałów seminaryjnych dla uczestników seminariów realizowanych w ramach projektu pn. „Młodzieżowe Uniwersytety Matematyczne” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

WIĘCEJ


Rozeznanie rynku na:dostarczenie materiałów dydaktycznych - książek


W ramach procedury rozeznania rynku oraz w celu oszacowania wartości planowanego zamówienia,w ramach realizowanego projektu „Młodzieżowe Uniwersytety Matematyczne”, realizowanego w ramach PO KL, Priorytet III współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Uniwersytet Rzeszowski zwraca się z prośbąo przesłanie wstępnej kalkulacji ceny oferowanej przez Państwa na dostawę materiałów dydaktycznych (kompletów książek)zgodnie z zamieszczonym załącznikiem.

WIĘCEJ


Rozeznanie rynku na:dostarczenie nagród dla finalistów konkursów (plecaki)


W ramach procedury rozeznania rynku oraz w celu oszacowania wartości planowanego zamówienia,w ramach realizowanego projektu „Młodzieżowe Uniwersytety Matematyczne”, realizowanego w ramach PO KL, Priorytet III współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Uniwersytet Rzeszowski zwraca się z prośbąo przesłanie wstępnej kalkulacji ceny oferowanej przez Państwa na dostawę plecaków dla finalistów konkursów do szkół uczestniczących w projekcie zgodnie z zamieszczonym załącznikiem.

WIĘCEJ


Zapytanie


W ramach procedury rozeznania rynku w celu oszacowania wartości planowanego zamówienia w trybie z wolnej ręki zgodnie z art. 67 ust.1 pkt. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Dz.U z 2004r. numer 19 poz. 177 z późniejszymi zmianami, Uniwersytet Rzeszowski, zwraca się z zapytaniem o przedstawienie oferty cenowej dotyczącej wykonania zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym zapytaniu dotyczącym: przygotowania i wygłoszenie dwóch prelekcji dla uczestników seminarium (nauczycieli prowadzących zajęcia) w ramach projektu pn. „Młodzieżowe Uniwersytety Matematyczne” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.3. Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie 3.3.4 Modernizacja treści i metod kształcenia – projekty konkursowe współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy o dofinansowanie numer UDA- POKL.03.03.04-00-218/09-00 zawartej w dniu 19 maja 2010 z Ministrem Edukacji Narodowej z późniejszymi zmianami.

WIĘCEJ


Zapytanie


W ramach procedury rozeznania rynku w celu oszacowania wartości planowanego zamówienia w trybie z wolnej ręki zgodnie z art. 67 ust.1 pkt. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Dz.U z 2004r. numer 19 poz. 177 z późniejszymi zmianami, Uniwersytet Rzeszowski, zwraca się z zapytaniem o przedstawienie oferty cenowej dotyczącej wykonania zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym zapytaniu dotyczącym: przygotowania i wygłoszenie dwóch prelekcji dla uczestników seminarium (nauczycieli prowadzących zajęcia) w ramach projektu pn. „Młodzieżowe Uniwersytety Matematyczne” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.3. Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie 3.3.4 Modernizacja treści i metod kształcenia – projekty konkursowe współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy o dofinansowanie numer UDA- POKL.03.03.04-00-218/09-00 zawartej w dniu 19 maja 2010 z Ministrem Edukacji Narodowej z późniejszymi zmianami.

WIĘCEJ


Zapytanie


W ramach procedury rozeznania rynku w celu oszacowania wartości planowanego zamówienia w trybie z wolnej ręki zgodnie z art. 67 ust.1 pkt. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Dz.U z 2004r. numer 19 poz. 177 z późniejszymi zmianami, Uniwersytet Rzeszowski, zwraca się z zapytaniem o przedstawienie oferty cenowej dotyczącej wykonania zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym zapytaniu dotyczącym: przygotowania i wygłoszenie dwóch prelekcji dla uczestników seminarium (nauczycieli prowadzących zajęcia) w ramach projektu pn. „Młodzieżowe Uniwersytety Matematyczne” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.3. Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie 3.3.4 Modernizacja treści i metod kształcenia – projekty konkursowe współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy o dofinansowanie numer UDA- POKL.03.03.04-00-218/09-00 zawartej w dniu 19 maja 2010 z Ministrem Edukacji Narodowej z późniejszymi zmianami.

WIĘCEJ


Rozeznanie rynku na: Opracowanie i wykonanie materiałów konferencyjnych


W ramach procedury rozeznania rynku oraz w celu oszacowania wartości planowanego zamówienia, w ramach realizowanego projektu „Młodzieżowe Uniwersytety Matematyczne”, realizowanego w ramach PO KL, Priorytet III współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Uniwersytet Rzeszowski zwraca się z prośbą o przesłanie wstępnej kalkulacji ceny oferowanej przez Państwa na opracowanie, wykonanie i dostawę materiałów 550 kompletów materiałów konferencyjnych zgodnie z zamieszczonym załącznikiem.

WIĘCEJ


Rozeznanie rynku na:obsługę seminarium


W ramach procedury rozeznania rynku oraz w celu oszacowania wartości planowanego zamówienia,w ramach realizowanego projektu „Młodzieżowe Uniwersytety Matematyczne”, realizowanego w ramach PO KL, Priorytet III współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Uniwersytet Rzeszowski zwraca się z prośbąo przesłanie wstępnej kalkulacji ceny oferowanej przez Państwa na obsługę uczestników seminariów dla nauczycielizgodnie z zamieszczonym załącznikiem.

WIĘCEJ


Rozeznanie rynku na:wyżywienie dla uczestników seminarium i konkursów


W ramach procedury rozeznania rynku oraz w celu oszacowania wartości planowanego zamówienia,w ramach realizowanego projektu „Młodzieżowe Uniwersytety Matematyczne”, realizowanego w ramach PO KL, Priorytet III współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Uniwersytet Rzeszowski zwraca się z prośbąo przesłanie wstępnej kalkulacji ceny oferowanej przez Państwa na dostawę wyżywienia dla uczestników seminariów (nauczycieli) i konkursów(uczniowie) zgodnie z zamieszczonym załącznikiem

WIĘCEJ


Rozeznanie rynku na: usługę przeprowadzenia zajęć - warsztatów matematycznych w czasie letniego obozuw projekcie „Młodzieżowe Uniwersytety Matematyczne”


W ramach procedury rozeznania rynku oraz w celu oszacowania wartości planowanego zamówienia,w ramach realizowanego projektu „Młodzieżowe Uniwersytety Matematyczne”, realizowanego w ramach PO KL, Priorytet III współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Uniwersytet Rzeszowski zwraca się z prośbąo przesłanie wstępnej kalkulacji ceny oferowanej przez Państwa na usługę przeprowadzenia zajęć - warsztatów matematycznych w czasie letniego obozuw projekcie „Młodzieżowe Uniwersytety Matematyczne”zgodnie z zamieszczonym załącznikiem.

WIĘCEJ


Rozeznanie rynku na: ocenę prac konkursowych


W ramach procedury rozeznania rynku oraz w celu oszacowania wartości planowanego zamówienia,w ramach realizowanego projektu „Młodzieżowe Uniwersytety Matematyczne”, realizowanego w ramach PO KL, Priorytet III współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Uniwersytet Rzeszowski zwraca się z prośbąo przesłanie wstępnej kalkulacji ceny oferowanej przez Państwa na wyłonienie komisji konkursowej do oceny 480 prac konkursowych złożonych z testów i zadań otwartych zgodnie z zamieszczonym załącznikiem.

WIĘCEJ


Zapytanie


W ramach procedury rozeznania rynku w celu oszacowania wartości planowanego zamówienia w trybie z wolnej ręki zgodnie z art. 67 ust.1 pkt. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Dz.U z 2004r. numer 19 poz. 177 z późniejszymi zmianami, Uniwersytet Rzeszowski, zwraca się z zapytaniem o przedstawienie oferty cenowej dotyczącej wykonania zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym zapytaniu dotyczącym: przygotowania i wygłoszenie dwóch prelekcji dla uczestników seminarium (nauczycieli prowadzących zajęcia) w ramach projektu pn. „Młodzieżowe Uniwersytety Matematyczne” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.3. Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie 3.3.4 Modernizacja treści i metod kształcenia – projekty konkursowe współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy o dofinansowanie numer UDA- POKL.03.03.04-00-218/09-00.

WIĘCEJ


Zapytanie


W ramach procedury rozeznania rynku w celu oszacowania wartości planowanego zamówienia w trybie z wolnej ręki zgodnie z art. 67 ust.1 pkt. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Dz.U z 2004r. numer 19 poz. 177 z późniejszymi zmianami, Uniwersytet Rzeszowski, zwraca się z zapytaniem o przedstawienie oferty cenowej dotyczącej wykonania zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym zapytaniu dotyczącym: przygotowania i wygłoszenie dwóch prelekcji dla uczestników seminarium (nauczycieli prowadzących zajęcia) w ramach projektu pn. „Młodzieżowe Uniwersytety Matematyczne” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.3. Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie 3.3.4 Modernizacja treści i metod kształcenia – projekty konkursowe współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy o dofinansowanie numer UDA- POKL.03.03.04-00-218/09-00.

WIĘCEJ


Zapytanie


W ramach procedury rozeznania rynku w celu oszacowania wartości planowanego zamówienia w trybie z wolnej ręki zgodnie z art. 67 ust.1 pkt. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Dz.U z 2004r. numer 19 poz. 177 z późniejszymi zmianami, Uniwersytet Rzeszowski, zwraca się z zapytaniem o przedstawienie oferty cenowej dotyczącej wykonania zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym zapytaniu dotyczącym: przygotowania i wygłoszenie dwóch prelekcji dla uczestników seminarium (nauczycieli prowadzących zajęcia) w ramach projektu pn. „Młodzieżowe Uniwersytety Matematyczne” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.3. Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie 3.3.4 Modernizacja treści i metod kształcenia – projekty konkursowe współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy o dofinansowanie numer UDA- POKL.03.03.04-00-218/09-00.

WIĘCEJ


Rozeznanie rynku na: organizację cateringu dla uczestników seminarium i konkursów


W ramach procedury rozeznania rynku oraz w celu oszacowania wartości planowanego zamówienia,w ramach realizowanego projektu „Młodzieżowe Uniwersytety Matematyczne”, realizowanego w ramach PO KL, Priorytet III współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Uniwersytet Rzeszowski zwraca się z prośbąo przesłanie wstępnej kalkulacji ceny oferowanej przez Państwa na dostawę wyżywienia dla uczestników seminariów (nauczycieli) i konkursów(uczniowie) zgodnie z zamieszczonym załącznikiem.

WIĘCEJ


Rozeznanie rynku na: obsługę seminarium i konkursów


W ramach procedury rozeznania rynku oraz w celu oszacowania wartości planowanego zamówienia,w ramach realizowanego projektu „Młodzieżowe Uniwersytety Matematyczne”, realizowanego w ramach PO KL, Priorytet III współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Uniwersytet Rzeszowski zwraca się z prośbąo przesłanie wstępnej kalkulacji ceny oferowanej przez Państwa na obsługę uczestników seminariów dla nauczycieli i konkursów - uczniowiezgodnie z zamieszczonym załącznikiem.

WIĘCEJ


Rozeznanie rynku na: organizację letniego obozu matematycznego


W ramach procedury rozeznania rynku oraz w celu oszacowania wartości planowanego zamówienia,w ramach realizowanego projektu „Młodzieżowe Uniwersytety Matematyczne”, realizowanego w ramach PO KL, Priorytet III współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Uniwersytet Rzeszowski zwraca się z prośbąo przesłanie wstępnej kalkulacji ceny oferowanej przez Państwa na organizację letniego obozu matematycznego dla 90 uczniów i 10 nauczycieli zgodnie z zamieszczonym załącznikiem.

WIĘCEJ

mouseover